Algemene voorwaarden

Deelname 
Deelname staat open voor iedereen. Het maakt niet uit of er één dag of alle dagen wordt gewandeld, de inschrijving bedraagt € 4 per persoon wanneer je digitaal inschrijft. Daginschrijving is mogelijk en bedraagt € 5 per persoon. Hiervoor ontvang je bij aanmelding op het evenement zelf een startkaart voor vier dagen en op vrijdag een medaille. Indien een deelnemer is verhinderd aan de avondvierdaagse deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Let op: ook meelopende (groot)ouders dienen zich in te schrijven.

Afstanden 
De Avond4daagse-Balkum-Mirroi kent 3 verschillende afstanden: 3 km, 5 km, 10 km. Er hoeft niet vier dagen dezelfde afstand gewandeld te worden. Per dag mag een andere afstand gekozen worden.      

Inschrijftermijn 
De voorinschrijving is tot en met de vrijdag voor aanvang van de avond4daagse online via onze website. Betaling vindt online plaats tijdens het inschrijven. Daginschrijving kan op de dagen van het evenement zelf, betaling vindt dan contant plaats.

Bewijs van inschrijving 
Na inschrijving en betaling van het inschrijfgeld ontvangt je per mail een bewijs van inschrijving met een inschrijf nummer, dat bij de aanmelding moet worden getoond (op papier, of op je mobiele telefoon).

Start- en finishlocatie 
Onze start- en finishlocatie is op 2 dagen (dinsdag en woensdag) bij de Theresiaschool in Berlicum en 2 dagen (donderdag en vrijdag) bij Dorpshuis De Moerkoal in Middelrode. 

Aanmelding voorinschrijvingen 
Aanmelding op 1e wandeldag kan met een geldig inschrijfbewijs (de e-mail bevestiging) bij de startlocatie. Op vertoon (op je telefoon of papier) van het bewijs van inschrijving wordt de startkaart uitgereikt.  

Start- / knipkaarten 
Op de dag van aanmelding ontvangt iedere deelnemer een startkaart voor alle wandeldagen. Bij de start ontvang je de eerste knip, bij elke controlepost op de route kan de kaart geknipt worden en bij binnenkomst ontvang je de finish-knip. De kaart dien je elke dag bij je te hebben. Bij controle op de routes moet de startkaart worden getoond.   

Bij inlevering van je knipkaart op vrijdag ontvang je een medaille. Het is niet van belang hoeveel knippen je hebt verzameld, de knipkaart dient als bewijs van inschrijving en geeft recht op een medaille. 

Starttijden 
De starttijden wijken af per afstand en worden vermeld op de website.

Aanmelding 
De openingstijden van het startbureau zijn wisselend en worden vermeld op de website.

Geneeskundig onderzoek 
Voor deelname is geen geneeskundige verklaring vereist. Desgewenst kun je een keuring aanvragen bij de huisarts of bij een van de Sport Medische Adviescentra. 
EHBO-functionarissen hebben de bevoegdheid deelname/ c.q. het verdere deelnemen te verbieden.  

Routes 
Voor iedere dag zijn afwisselende routes samengesteld. Hoofdwegen zijn zoveel mogelijk vermeden en er wordt veelvuldig gebruikgemaakt van de fraaie bos- en veldpaden waaraan Balkum-Mirroi en omgeving zo rijk is. De routes zijn niet uitgepijld maar met een routebeschrijving of GPX te volgen. Alle geldende verkeersvoorschriften moeten stipt worden opgevolgd. De deelnemers dienen zich nauwgezet te houden aan de route, aanwijzingen op en langs de weg c.q. van de verkeersregelaars/ organisatie.  

Kleding 
Gemakkelijk zittende (sport)kleding wordt aanbevolen waarbij het bovenlichaam bedekt dient te zijn en te blijven.  

Wandeltempo 
De beschikbare tijd voor het afleggen van de parkoersen is voldoende om een redelijk en rustig tempo aan te houden. Vooral op de smalle bos- en heide paden en landwegen kan een snel tempo hinderlijk zijn voor andere wandelaars. Hardlopen is niet toegestaan.  

Huisdieren 
Het meenemen van huisdieren op de routes is toegestaan, mits aangelijnd.  Wij vragen je vriendelijk een opruimmiddel mee te nemen en tijdens de wandeling en op de start – en finishlocatie eventuele uitwerpselen op te ruimen. En uiteraard weg te gooien in een daarvoor bestemde afvalbakken.

Afval 
Wij verzoeken je eventueel afval onderweg weg te gooien in afvalbakken. Is er geen afvalbak in de buurt? Bewaar dan het  afval totdat je bij het startpunt bent teruggekeerd. Daar staan voldoende afvalcontainers. Houd Berlicum en Middelrode schoon! 

Gebruik beeltenis 
Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video etc. voor promotionele doeleinden van Stichting Avond4daagse-Balkum-Mirroi zonder daarvoor een vergoeding te claimen.    

Aansprakelijkheid 
Stichting Avond4daagse-Balkum-Mirroi is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of geldelijk aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van ongevallen en/of ziekte, dan wel diefstal van goederen van deelnemers, ongeacht de oorzaak. Deelname geschiedt op eigen risico. Door inschrijving en deelname aan de Avond4daagse-Balkum-Mirroi verklaart iedere deelnemer bekend te zijn met alle op dit wandelevenement betrekking hebbende bepalingen en voorschriften en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Indien door welke omstandigheid of omstandigheden dan ook het evenement geen (verdere) doorgang kan vinden, bestaat er géén recht op vergoeding van kosten en/of teruggaaf van betaalde inschrijfgelden.  

Beslissingsbevoegdheid
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet dan wel aanvullende of afwijkende maatregelen moeten worden genomen, beslist het bestuur van Stichting Avond4daagse- Balkum-Mirroi. 

Privacy Policy
Stichting Avondvierdaagse Balkum-Mirroi hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt (deelname aan de A4D Balkum-Mirroi);
  • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Je persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor praktische en organisatorische communicatie omtrent de A4D;
  • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Avondvierdaagse Balkum-Mirroi zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt neem dan contact met ons op.

© 2024 Avond4daagse Balkum Mirroi. All rights reserved | Privacy
Ontwerp & Realisatie door BackBone IT.